วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙


งานเกษียณอายุราชการ สพม.๑๒ การแสดง "สักการะบูชาพระสูง" ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
งานเกษียณอายุราชการ สพป.เขต ๑ การแสดง "ระบำอยุธยา" ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของเด็กหญิงวริศรา เล่าหประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.๑๐๔ ณ วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อของนายชัชวาล ศรีเทพ นักเรียนชั้น ม.๔๐๕ ณ บ้านเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙