วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร คุณครู และบุคลากร เยี่ยมคารวะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสัมพันธ์ ทองสมัคร และท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในนามชาวขาว - น้ำเงิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
การประชุมสหวิทยาเขตกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ โดย ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตกัลยาณี ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ดังนี้คือ ๑) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ TQM ๒) โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คืออบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการอบรมครู เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA ๓) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายสหวิทยาเขต ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมการรับนักเรียนแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อโรงเรียนเล็ก และกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ และกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันมัธยมศึกษา ขอบคุณผู้บริหาร และรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการทุกโรงเรียน ในสหวิทยาเขตที่ให้ความสำคัญกับการที่จะเดินไปด้วยกันเพื่อคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตกัลยาณี ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


ฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณ เพื่อนบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทุกท่าน ที่มีมิตรไมตรีต่อกันเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๐ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี


ฝ่ายบริหาร คุณครู และบุคลากร เยี่ยมคารวะผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา และหน่วยงานในส่วนที่ผู้บริหารรับผิดชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ, คลังจังหวัด , ผอ.สพม.๑๒ ศึกษาธิการจังหวัด ,ส.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ , ศาลจังหวัด , แม่ทัพภาคที่ ๔ ผบ.มบ.๔๑ , ผบ.มบ.๔๓ , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ , เทศบาลนครศรีฯ , สำนักงานอัยการ , ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ฯลฯ วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ฝ่ายบริหาร เยี่ยมคารวะคุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธุ์ (โกหว่า) ผู้สืบสายตระกูล ผู้มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และยินดีจะเข้ามาดูแลอาคารดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมรายการเสียงจากสื่ออาสา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านผู้ใหญ่ ชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ปราชญ์แผ่นดิน ประธานสื่ออาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานสื่ออาสาประเทศไทย ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในการแสดงศักยภาพองค์กรและวิสัยทัศน์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนโครงการ SMGP ทุนเรียนดี จำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องบริบทและความคาดหวังสังคม เพื่อขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙การประชุมชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ คุณเล้ม เจี้ยงยี่ และครอบครัว หจก.เจี้ยงยี่ก่อสร้าง ที่มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนม์นิภา รัญจวน ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ หนึ่งในทีม Charshoes ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากผลงาน "ตู้เก็บรองเท้าดับกลิ่น" ในโครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙