วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ท่านอาจารย์นิจวดี เจริญเกียรติบวร ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน สพฐ. คุณเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย และคุณวิโรจน์ ธานมาศ คณะกรรมการฯ มาตรวจเยี่ยมติดตามกระบวนการรับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.๑๒ โดยรอง ผอ.สุทัศน์ แก้วพูล รอง ผอ.สพม.๑๒ และคณะ นำมาตรวจเยี่ยม ทั้งการรับนักเรียน การตรวจสอบความถูกต้อง และออกหลักฐานทางราชการ ทั้งมีระบบการสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมและอำนวยความสะดวกบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร ประมุข นางสาวปัทมวรรณ ใจอ่อน นางสาวปฐมาวดี คชรัตน์ และนางสาวมุขสุดา สงประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย คุณครูชญานิศ คงหอม ผู้อำนวยการฝึกซ้อม ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช