วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จากคณะ Mission Team จากมหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลี ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคาร SMGP วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม ๒) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม ๑) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงหมู่เพลงคำขวัญประจำจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฝึกซ้อม : คุณครูแสนสุข สิงห์สุวรรณ