วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประธานศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๕ สัมภาษณ์ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการจัดงานร่มจันกัลยาณีฯ เพื่อรณรงค์การให้ศิษย์เก่า คุณครูเก่าและภาคสังคมมาร่วมงาน หลังจากนี้จะขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบต่อไป วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


การประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการช่วงวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อความเข้าใจตรงกันของคณะครูและบุคลากรสู่การขับเคลื่อนคุณภาพองค์กร ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการจำเริญ คงไกร ประธานเครือข่าย ระดับชั้น ม.๑ พบลูกๆ นักเรียน ม.๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ๒. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๓. ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณบุคลากรและนักเรียน ที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๑,๐๐๐ คน แม่ค้าโรงเรียนที่สนับสนุน ข้าวกล่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง คุณบุญยงค์ร้านสวัสดิการน้ำโรงเรียนที่สนับสนุนน้ำเปล่า ๑,๐๐๐ ขวด วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะครูและนักเรียนนาฏศิลป์ สพม.๑๒ รำถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐