วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีกลับทิศเพื่อสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประจำสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีท่านวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ ทายาทท่านเจ้าคุณอึ่งค่ายท่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ "สานสัมพันธ์ สายชั้น ม.๕" เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียนกัลยาณีฯ ฝั่ง ๒ โดยมี ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองผู้อำนวยการสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว คุณครูสมชัย มุขดาร์ คุณครูที่ปรึกษา บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ร่วมด้วยช่วยกันจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีเกียรติยศ มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนทำดี มีคุณธรรม" ตามโครงการของหายได้คืน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสภาผู้ปกครองและครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกวีศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ค.ศ.๑ เป็น ครู ค.ศ.๒ จำนวน ๙ ท่าน จากคณะกรรมการฯ ของ สพม.๑๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรหลัก ชมรมอดีตครู - ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ จัดกิจกรรมในโครงการ "ร้อยใจทำความดี เพื่อ ๑๐๐ ปี กัลยาณีศรีธรรมราช" เพื่อบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐