วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การประชุมคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องโสตฯ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ผู้อำนวยการสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี รองผู้อำนวยการสามารถ แต่งอักษร และรองผู้อำนวยการปรีชา มะยะเฉียว เข้ามอบช่อดอกไม้และกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ครอบครัวสว่างพื้นมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยคุณแจ่มใส เฮียรช เป็นตัวแทนผู้มอบทุน วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๗


วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนชั้น ม.๑ วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๕๗
กลุ่มบริหารงานวิชาการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองของนักเรียน ณ อาคาร SMGP วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๕๗


การประชุมคณะกรรมการงานร่มจันกัลยาณีฯ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ศิษย์เก่ารุ่น๙๔เยี่ยมเยียนโรงเรียน