วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณโรงเรียน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


กิจกรรมสร้างทักษะชีวิต สร้างอนาคต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนายวรกันต์ เอิบสุขสิริ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม และนายตะวัน เผือกผ่อง นิติกร กลุ่มอำนวยความเป็นธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๙๗ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานชมรมโดมทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) เป็นประธานคนที่ ๕๓ ซึ่งชมรมนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ โดย นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นชมรมที่รวมพลนักศึกษาชาวใต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองค์การ ด้วยศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสหวิทยาเขตกัลยาณี ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ณ ห้องประชุมหอสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ ๑๐๐ ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ ลุงทัน & โฮมสเตย์ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐