วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะมาเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
การนิเทศติดตามการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสหวิทยาเขตเบญจม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ขอแสดงความยินดีกับคุณพุทธิพร ลิมปนดุษฏี ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๖๐ และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานนิทรรศการหน่วยงานภายนอก มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐นายนวิน อักษรทอง ศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรมราช (โครงการ SMGP) ได้รับโล่รางวัลผู้สอบไล่ได้คะแนนสูงสุด ภาควิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ สอวน. ดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๒๐๕ - ม.๒๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐