วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๙๕ เยี่ยมโรงเรียน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กัลยาณีฯ ปี ๕๙ ณ กัลยาณีฯ ฝั่ง ๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. กีฬาแชร์บอลและกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล เริ่มแข่งเวลา ๑๕.๐๐ น. คู่ที่ ๑ สีแดง พบกับ สีเหลือง คู่ที่ ๒ สีฟ้า พบกับ สีส้ม กีฬาฟุตบอล เริ่มแข่งเวลา ๑๖.๓๐ น. คู่ที่ ๑ สีส้ม พบกับ สีแดง คู่ที่ ๒ สีฟ้า พบกับ สีเหลือง และร่วมสังสรรค์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘