วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดล้างถนนโรงเรียน ตัดแต่งต้นไม้ และขอขอบพระคุณมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่มาช่วยตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการจัดงานคืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๗ และ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐คุณครู และคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ ๙๙ ร่วมกันทำความสะอาดธนาคารโรงเรียน และเตรียมเอกสารให้เป็นปัจจุบัน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่า) ทายาทคหบดีอึ่งค่ายท่าย เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และจะมาร่วมงานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๕ ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งพัฒนาสร้างปรับปรุงอาคารอึ่งค่ายท่าย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐