วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาตามหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตามนโยบายการศึกษาชาติ ของ สพฐ. และ สสวท. มุ่งการผนวกแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐การประชุมระดมความคิดเห็นกับภาคประชาชน กต.ตร.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องแนวทางการปรองดอง เพื่อเสนอแนวคิดการสร้างความปรองดองและสามัคคีตามกรอบแนวคิดของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม ๒ ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐