วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

การอบรมสัมมนาทางวิชาการ ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาณิสรา บรรดาศักดิ์ นางสาวณัฎฐา กล้าหาญ และนายภัทราวุธ พูนพิพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ โครงการ SMGP ที่เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย คุณครูประทีป ช่วยพัฒน์ และคุณครูโสภณ ภักดี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกวินนา ศรีวัฒนเวช และนางสาววรัญญา มูสิกะ นักเรียนชั้น ม.๔๑๑ โครงการ SMGP ที่เข้ารอบตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยะยุวชนประกันภัย รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย คุณครูสายใจ สังข์บัวขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพิชญา สันติเวชรัศมี นักเรียนชั้น ม.๕๑๑ โครงการ SMGP ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย คุณครูประทีป ช่วยพัฒน์ คุณครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ และคุณครูทรงศรี นาคินทร์การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐


โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโครงการ English Program ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรับคู่มือสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐


ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองฮาคุบะเพื่อรองรับห้องเรียนพิเศษ M.P( โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค) เพื่อจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและเตรียมเยาวชนเป็นพลเมืองโลก วันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐