วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมการบริหารงบประมาณภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี วันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๐ไม่มีความคิดเห็น: