วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ ม.ต้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ฝึกซ้อม : คุณครูจลา สุดวิไล และคุณครูลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์ไม่มีความคิดเห็น: