วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ สระล้างดาบศรีปราชญ์ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: