วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสภาผู้ปกครองและครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกวีศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: