วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การอบรมการถอดบทเรียนการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: