วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชจัดโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักเรียนสอบชั้นธรรมศึกษาชั้นตรี ๒,๒๕๓ คน สอบชั้นธรรมศึกษาชั้นโท ๖๙๔ คน และสอบชั้นธรรมศึกษาชั้นเอก ๒๔๙ คน สถานที่สอบ โรงเรียนกัลยาณีฯ และวัดพระนคร มีท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมประศาสน์ เป็นเจ้าสำนักสนามสอบนครศรีธรรมราช(ธ) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ไม่มีความคิดเห็น: